Moshe butvin garden at Rehovot

Moshe butvin, Bench designgarden
1220 | Moshe butvin, Bench designgardenמשה בוטוין 

 

1949-2005

  

יליד רחובות, היה חבר מועצת העיר רחובות,

איש רב פעלים...
חבר במכבי יהודה רחובות,
חבר מרכז מכבי ישראל

וחבר אגודת בית יהודה.

 

איש שכל עוצמתו נבעה מתוך השקט שבו

וכל הווייתו עזרה לזולת וסיוע לקהילה.
גן משה בוטוין נבנה לזכרו של משה בוטוין בעיר הולדתו רחובות.